האם ניתן להפלות או לפטר אותי בשל ההריון? מתי ניתן לפטר עובדת בהריון?

האם ניתן להפלות או לפטר אותי בשל ההריון? מתי ניתן לפטר עובדת בהריון?

פיטורי עובדת בהריון, גם אם עבדה פחות מחצי שנה, בגלל הריונה מהווים אפליה אסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, ולכן אסור למעסיק לפטר עובדת בהריון בגלל הריונה, החל מיום עבודתה הראשון.
מעסיק שיפטר עובדת רק בשל הריונה יהא חשוף לתבעיה גם בעילה של אפליה מחמת הריון וגם בעילה של פיטורים בהיריון מכוח חוק עבודת נשים.

עובדת המועסקת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אסור לפטרה מכל סיבה שהיא אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה (ובכל מקרה לא יינתן היתר אם סיבת הפיטורים היא ההריון).

החובה לקבל היתר לפיטורי עובדת בהריון חלה גם במקרה שבו מעסיק נתן לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שתמו 6 חודשים להעסקת העובדת, אך פיטוריה נכנסו לתוקף לאחר שחלפו 6 חודשים להעסקתה, וגם כאשר המעסיק כלל לא ידע כי העובדת בהריון בעת קבלת ההחלטה על הפיטורים.

במהלך חודשי ההיריון אסור למעסיק לתת לעובדת הודעת פיטורים ללא היתר, גם אם הפיטורים נכנסים לתקוף רק לאחר תום 60 הימים המוגנים שלאחר חופשת הלידה.
מעסיק המעוניין לפטר עובדת בתקופה זו, חייב להגיש בקשה להיתר לאגף ההסדרה במשרד העבודה והרווחה.

ההיתר יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים רק אם שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים להריון, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום.

החובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון העובדת למעלה מ- 6 חודשים במקום העבודה חלה בכל מצב (גם אם נראה שאין קשר בין הפיטורים להריון).

פיטורי עובדת בהריון כאמור, ללא היתר, בטלים מעיקרם והעובדת תהיה זכאית לכל זכויותיה כאילו לא פוטרה.

עובדת שפוטרה שלא כדין בתקופת ההריון זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק על עצם פיטוריה אלו.

דילוג לתוכן