הטלת עיקול בהוצאה לפועל וביטולו

הזוכה בתיק הוצאה לפועל יכול  לבחור לנקוט במספר צעדים למימוש זכותו לקבל הכספים המגיעים לו.
כך למשל, יש בידו לבקש שיוצא לחייב צו עיכוב יציאה מהארץ, אף ללא ידיעתו וכן יש בידו להגיש בקשות שונות לעיקול רכוש החייב.

העיקול יכול לכלול את עיקול רכבו של החייב, משכורתו של החייב  וכן עיקולים כלפי צד ג' האוחזים בכספים השייכים לחייב כמו למשל עיקול חשבון הבנק, הביטוח, הספקים שנותנים לחייב שירות וכיוצ"ב.

חשוב לדעת, כי ככל שהזוכה לא מגיש בקשה למימוש העיקול (למעט עיקול שכר מתחדש) הרי שלא תהא לו האפשרות לקבל את הכספים שהצליח לעקל ומאידך, במידה והזוכה כן הגיש בקשה למימוש העיקול, הרי שהוא יוכל לקבל את רכוש החייב שעוקל .

האם באמת ניתן לבטל עיקולים?

לחייב תמיד תהיה אפשרות להגיש בקשה לביטול העיקול. עם זאת, חשוב להבין שהבקשה חייבת להיות כמה שיותר משכנעת, מנומקת ובעלת סימוכין במציאות ובעובדות.

סוגי עיקול בהליך הוצאה לפועל:

עיקול כספים שמגיעים לידי החייב מצד ג'  –  לרוב מדובר במשכורת של החייב. העיקול מתבצע באמצעות מסירת הודעה לצד ג' – המעסיק, לפיה עליו למסור חלק מכספי המשכורת של החייב ללשכת ההוצאה לפועל בהתאם להוראות צו העיקול.

עיקול מטלטלין – מתבצע על ידי קבלן ההוצאה לפועל שמגיע למקום המצאות המטלטלין, תופס אותם ומעביר למשמרת במחסנים שמיועדים לכך.

עיקול מקרקעין– מתבצע על ידי רישום הערה מתאימה בפנקסי רישום מקרקעין, במטרה להיפרע ממימוש מהנכס בבוא העת ו/או לכל הפחות למנוע מהחייב להבריח את הנכס לצדדים שלישיים.

עיקול חשבון עו"ש – עיקול זה מתבצע על ידי הודעה למוסד בנקאי על מנת לתפוס ולממש זכויות וכספים המצויים בחשבון הבנק של החייב.

סוגי הגבלות

חוק הגנת השכר, התשי"ח 1958 אוסר על עיקול שכר עבודה חודשי במלואו .מטרתה של ההגנה שמקנה סעיף 8,לחוק הגנת השכר היא להשאיר אחוז מסוים מהמשכורת המעוקלת בידי החייב.

ע"פ החוק, שכר העבודה החודשי לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד סכום השווה לגמלה שהייתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד לפי הרכב משפחתו אילו היה זכאי לגמלה. עם זאת, החוק קובע, כי ההגנה לא חלה על עיקול, העברה או שעבוד לצורך תשלום מזונות.

במידה וסכום הפטור מעיקול מהווה יותר מ-70% משכר העבודה, הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד יקטן כדי 70% מאותו שכר.

קצבאות, שכר מלשכת העבודה, ביטוח לאומי ועוד – תשלומי הכנסה ממקורות אחרים – ייחשבו כמשכורת לצורך ההגנות שמספק סעיף 8 לחוק הגנת השכר.

דילוג לתוכן